Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін

Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін працює над проблемою:
організація освітнього процесу на основі доступності якісного навчального матеріалу, високопрофесійних дистанційних та очних занять, забезпечення особистісного розвитку студентської молоді згідно з її індивідуальними задатками і здібностями, виховання демократично-орієнтованої, відпо-відальної і самодостатньої особистості з опорою на націо-нальну спадщину та загальнонародні традиції.

Головними напрямками роботи циклової комісії над даною проблемою є:
1. Організація і забезпечення якісної підготовки студентів в умовах дистанційного та очного навчання, що відповідає сучасним реаліям.
2. Удосконалення організаційних форм навчання студентів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій як засіб підвищення якості знань студентів.
3. Постійне підвищення професійного рівня педагогічної майстерності викладачів.
4. Розв’язання проблеми адаптації студентів нового набору відповідно до можливостей та індивідуальних здібностей кожного студента.
5. Удосконалення особистісно-орієнтовної освіти, розвитку і удосконалення форм і методів навчально-дослідницької роботи з обдарованою молоддю.
6. Орієнтування на збереження народних традицій, виховання патріотизму.

Викладачі циклової комісії:
– орієнтують студентів на високу активність як на очних заняттях, так і під час дистанційних занять та конференцій;
– спонукають до колективної та самостійної діяльності;
– забезпечують процес оволодіння студентами науково-теоретичними та практичними знаннями;
– втілюють професійно-орієнтований підхід при навчанні майбутніх фахівців;
– створюють умови для їх творчої та пошукової діяльності.

Викладачі впроваджують у освітній процес:
– он-лайн лекції, навчальні конференції, семінарські заняття, лабораторно-практичні заняття, ділові ігри, диспути, творчі зустрічі;
– інтерактивні методи: метод взаємного контролю, зворотній метод, робота в малих групах, метод проектів;
– мультимедійні засоби навчання: відеофільми, презентації, електронні підручники, он-лайн тести тощо.

Циклову комісію очолює – Прокопенко Галина Іванівна, методист коледжу, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. (Дисципліни: економічна теорія, політична економія, підприємництво та управлінська діяльність, соціологія).

Склад комісії:
Сівак Ольга Степанівна – завідуюча методичним кабінетом, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. (Дисципліни: історія України, всесвітня історія).

Дрозд Оксана Михайлівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. (Дисципліни: українська мова, українська література, культурологія).

Косих Лариса Денисівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. (Дисципліни: зарубіжна література).

Пансик, Максим Михайлович – практичний психолог коледжу, викладач першої кваліфікаційної категорії. (Дисципліни: основи психології).

Півторак Інна Петрівна – вихователь гуртожитку, викладач вищої кваліфікаційної категорії. (Дисципліни: філософія, історія України, всесвітня історія).

Палій Анна Сергіївна – викладач іноземних мов, спеціаліст. (Дисципліни: англійська мова, німецька мова).