Циклова комісія лісотехнічних дисциплін

Циклова комісія лісотехнічних дисциплін працює над проблемою:
організація і забезпечення освітнього процесу з урахуванням реалій життя на основі доступності якісного навчального матеріалу, високопрофесійних дистанційних та очних занять, забезпечення особистісного розвитку студентської молоді згідно з її індивідуальними задатками і здібностями, підвищення якості навчання шляхом поєднання освіти з наукою та виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможного фахівця для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, забезпечення потреб суспільства та держави у кваліфікованих кадрах.

Головними напрямками роботи циклової комісії над даною проблемою є:
1. Організація і забезпечення якісної підготовки, поглиблення знань відповідно до інтересів студентів як до окремих питань науки, культури, техніки, так і за фахом в умовах дистанційного та очного навчання, що відповідає сучасним реаліям.
2. Удосконалення організаційних форм навчання студентів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, поєднання навчання з виробництвом з метою підвищення якості знань студентів.
3. Розвиток педагогічної майстерності викладачів відповідно до вимог часу, постійна робота над підвищенням рівня ділової кваліфікації.
4. Індивідуалізація та диференціація навчання з урахуванням психологічних особливостей кожної особистості.
5. Удосконалення особистісно-орієнтовної освіти, розвитку і удосконалення форм і методів навчально-дослідницької роботи з обдарованою молоддю.
6. Виховання патріотизму, любові до обраної професії, до природи, лісу.

Викладачі циклової комісії:
• розвивають в студентів культуру праці, навички самостійного навчання, творчої роботи;
• спонукають до колективної та самостійної діяльності, розвивають комунікабельність, вміння працювати в соціумі;
• забезпечують процес оволодіння студентами науково-теоретичними та практичними знаннями та навиками;
• організовують самостійну роботу студентів на уроках і в позаурочний час;
• створюють умови для їх дослідницької та пошукової діяльності.

Викладачі впроваджують у освітній процес:
• он-лайн лекції, екскурсії на виробництво, навчальні конференції, семінарські заняття, лабораторно-практичні заняття, ділові ігри, диспути, творчі зустрічі;
• інтерактивні методи: вирішення виробничих ситуацій, зворотній метод, робота в малих групах, метод проектів;
• мультимедійні засоби навчання: відеофільми, презентації, електронні підручники, он-лайн тести тощо.

Циклову комісію очолює – Джал Лілія Іванівна, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. (Дисципліни: лісокористування, охорона праці, основи креслення, геодезія).

Склад комісії:
Слюсарчук Віталій Васильович – завідувач відділенням, викладач вищої кваліфікаційної категорії. (Дисципліни: охорона праці, безпека життєдіяльності, лісівництво і лісовпорядкування).

Мартинчук Валерій Іванович – викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. (Дисципліни: технологія галузі, навчальна практика з лісової таксації).

Малованюк Віктор Дмитрович – викладач вищої кваліфікаційної категорії. (Дисципліни: лісова таксація і лісовпорядкування).

Михавків Олександр Михайлович – викладач першої кваліфікаційної категорії. (Дисципліни: геодезія, деревинознавство і лісове товарознавство, лісокористування).

Гречка В’ячеслав Дмитрович – викладач першої кваліфікаційної категорії. (Дисципліни: механізація лісового господарства).

Біньовський Роман Ілліч – майстер виробничого навчання. (Дисципліни: навчальні практики з механізації, лісокористування).