Циклова комісія лісобіологічних дисциплін

Циклова комісія лісобіологічних дисциплін працює над проблемою:
покращення методичного та матеріально-технічного забезпечення викладання дисциплін, підвищення рівня знань та практичних навичок студентів, підтримання тісних зв’язків з лісогосподарськими підприємствами та надання їм допомоги в проведенні лісогосподарських робіт, адаптації студентів до вирішення реальних виробничих завдань, сприяння впровадження викладачами сучасних педагогічних технологій в навчальний процес з метою підготовки висококваліфікованих фахівців лісового господарства.

Навчальна робота циклової комісії організована з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання, демократизації навчального процесу та направлена на отримання студентами якісних знань та професійних навичок. Підвищенню якості навчання та успішності студентів сприяє творче застосування методів і прийомів роботи зі студентами. Зокрема, застосування принципів дискусійності, проблемності, індивідуалізації навчання, рейтингового навчання тощо.

У центрі уваги циклової комісії індивідуальна робота викладачів із студентами, зокрема, вивчення та запровадження досвіду роботи з обдарованою молоддю, методики індивідуальних консультацій. Поряд із навчальною роботою викладачі комісії вирішують і виховні завдання: організація методичної роботи в позааудиторній діяльності, зокрема, організація гурткової роботи, проведення масових предметних заходів (конференцій, олімпіад, конкурсів, “круглих столів”, брейн-рингів, тощо).

Методична робота викладачів носить системний, цілеспрямований характер, а не є звичайним набором розрізнених заходів. Саме для цього на підставі аналізу роботи за попередній рік і з урахуванням завдань, що стоять перед навчальним закладом, комісія виробила основні напрями, сформулювала дві проблеми, над якими буде працювати на протязі року:
• організація самостійної навчальної діяльності студентів;
• впровадження інтерактивних форм та методів навчання.

Для надання викладачам допомоги в поповненні та оновленні ними психологічно-педагогічних знань, підвищення морального рівня, професійної та ділової кваліфікації і методичної майстерності циклова комісія організовує заходи:
• обговорення індивідуальних планів викладачів щодо підвищення теоретичного рівня та професійної кваліфікації; заслуховування звітів про їх виконання;
• підготовку викладачами методичних доповідей та рефератів; обговорення їх на засіданнях комісії;
• залучення викладачів до участі в підготовці загальних по коледжу методичних конференцій і семінарів, до активного обговорення питань, що на них розглядаються;
• розробка окремих методик викладання дисциплін циклу;
• рецензування методичних розробок, відеофільмів, навчальних посібників, програм та іншої методичної літератури;
• вивчення та запровадження нових технологій навчання в освітньому процесі.

Циклова комісія лісобіологічних дисциплін спрямовує свою роботу на вдосконалення навчально-матеріальної бази з кожної дисципліни, яка входить до її складу, вирішує методичні питання щодо використання цієї бази в навчальному процесі. Тому, увага викладачів зосереджена на розв’язання таких питань:
• раціональність розміщення кабінетів і лабораторій з урахуванням їх найкращого взаємовикористання дисциплінами циклу, забезпечення в навчальних приміщеннях умов робочої гігієни;
• оснащеність кабінетів і лабораторій у відповідності з переліком типового обладнання, забезпеченість навчальних програм дидактичними засобами та відповідність технічним і естетичним вимогам;
• наявність комплексу методичного забезпечення навчальної дисципліни;
• наявність матеріалів для організації самостійної роботи студентів щодо вивчення окремих тем чи розділу;
• наявність правил техніки безпеки під час проведення практичних і лабораторних занять, плану роботи кабінету (лабораторії) та гуртка;
• наявність матеріалів для організації самостійної роботи студентів;
• наявність методичного пакету для контролю за засвоєнням навчального матеріалу (планові контрольні роботи, комплексні контрольні роботи, екзаменаційні білети)

Циклову комісію очолює – Погрібний Олег Михайлович — викладач вищої кваліфікаційної категорії (Дисципліни: лісівництво)

Склад комісії:
Гоцуляк Любов Володимирівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. (Дисципліни: лісозахист, охорона природи).

Бойчук Василь Георгійович – викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. (Дисципліни: лісові культури і лісомеліорація).

Веклич Володимир Степанович – завідувач навчальною лабораторією, викладач вищої кваліфікаційної категорії. (Дисципліни: лісові культури і лісомеліорація, основи тепличного господарства).

Крилюк Тетяна Петрівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. (Дисципліни: екологія, безпека життєдіяльності).