Циклова комісія економічних дисциплін

Важливою ланкою в організації навчально-методичної роботи в коледжі є циклова комісія економічних дисциплін.

Головним змістом діяльності викладачів циклової комісії професійно-економічної підготовки є пошук нового, того, що допомагає викладачам і студентам співпрацювати, розуміти один одного та впроваджувати реалізацію змісту сучасної освіти, її основних принципів.

Основні напрями роботи циклової комісії:
• впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу;
• розвиток творчих здібностей та активізація пізнавальної діяльності студентів;
• підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів;
• робота з обдарованими студентами, у форматі розвитку їхнього інтелекту;
• використання міжпредметних зв’язків при викладанні економічних дисциплін;
• організація навчального процесу на основі доступності якісного навчального матеріалу, високопрофесійних дистанційних та очних занять;
• забезпечення особистісного розвитку студентської молоді згідно з її індивідуальними задатками і здібностями;
• підвищення якості навчання шляхом поєднання освіти з наукою та виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможного фахівця для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни;
• забезпечення потреб суспільства та держави у кваліфікованих кадрах.
Головна мета роботи викладачів
полягає у підвищенні успішності студентів та покращенні якості підготовки молодших спеціалістів бухгалтерського обліку, здатних у нових соціально -економічних умовах вирішувати складні питання господарської практики. Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:
• навчальної роботи, спрямованої на удосконалення процесу навчання і виховання студентів;
• методичної роботи, яка забезпечує реалізацію навчально-виховної мети, шляхом підвищення кваліфікаційного рівня викладачів;
• нагромадження передового педагогічного досвіду, застосування прогресивних методів навчання і виховання.

Викладачі циклової комісії працюють над методичною проблемою – формування креативного педагога, як необхідної умови реалізації інновацій та інтенсивних технологій навчання.

Основним завданням викладачів є створення інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін. У процесі роботи вдосконалюється методика проведення лекційних, семінарських та практичних занять, інтегрованих занять, самостійної роботи студентів; застосовується особистісно-орієнтований підхід у процесі викладання, інформаційні технології, пакети Google Workspace і G Suite for Education.
З метою вивчення педагогічного досвіду проводяться відкриті заняття. Викладачі впроваджують у навчальний процес активні форми роботи: ділові та рольові ігри, лекції-конференції, онлайн –сервіси для дистанційної роботи: Zoom, Google Meet, Moodle; інтерактивні методи: метод взаємного контролю, робота в мікрогрупах. Викладачами циклової комісії організовуються та проводяться наукові та навчально-виховні заходи.
Циклова комісія економічних дисциплін працює над реалізацією принципів методологічної переорієнтації процесу навчання з інформативної форми на розвиток особистості педагога, індивідуально диференційованого і особистісно-орієнтованого підходу до навчання, підвищення якості та об’єктивності оцінювання навчальних досягнень кожного студента.
Викладачі циклової комісії орієнтують студентів на високу активність самостійної та навчально-пізнавальної діяльності, на проникнення в процес розвитку науки, розкриття її методологічних основ через лекції, книги, консультації, практичні заняття, заліки, іспити тощо.
До складу циклової комісії економічних дисциплін входять викладачі, які володіють сучасними технологіями навчання і мають великий педагогічний досвід та професійний рівень.

Склад комісії:

Доскалюк Вікторія Фрізанівна –  голова циклової комісії, викладач  спеціальних економічних дисциплін . Закінчила Сторожинецькй  лісовий  технікум   у 1992 р., Чернівецький національний університет  у  1997 р. В коледжі працює               з 1992 р. Викладач вищої категорії, викладач – методист.

Бліжинець Ольга Яківнавикладач спеціальних економічних дисциплін. Закінчила Сторожинецький лісовий технікум     у 1999 р. Чернівецький національний університет у 2002 р. В коледжі працює з 2002 р. Викладач  вищої категорії.

Костюк Оксана Володимирівнавикладач спеціальних економічних дисциплін. Закінчила Сторожинецький лісовий технікум у 2002 р., Чернівецький національний університет  у 2005 р. Викладач вищої категорії.

Казюк Тетяна Михайлівнавикладач спеціальних економічних дисциплін. Закінчила Сторожинецький  лісовий технікум у     1995 р., Львівську комерційну академію у 2000 р., Чернівецький національний університет у 2018 р.  В коледжі працює з 2001 р. Викладач вищої категорії. Викладач – методист.

Марчук Наталія Віталіївна викладач фізики, та комп’ютерних дисциплін. Закінчила Львівський національний лісотехнічний університет у 2002 р., Чернівецький національний університет у 2008 р. В коледжі працює з 1999 р. Викладач вищої категорії, викладач – методист.