Циклова комісія викладачів природничо-математичного циклу

Найперше, що має зробити вчитель, –
це розвинути в учня дух допитливості.
Д. Менделєєв

Базова освіта є обов’язковим підґрунтям для здобуття фахових знань. Сучасній молоді для успішного оволодіння азами обраної професії необхідний високий рівень загальноосвітньої підготовки, лідерські якості, відповідність сучасним вимогам. Над досягненням саме цієї мети й працюють викладачі циклової комісії природничо-математичних дисциплін.

Методична проблема, над якою працюють викладачі циклової комісії:
«Впровадження інноваційних методів навчання при викладанні предметів природничо-математичного циклу».

Основними напрямами роботи циклової комісії є:
– впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу студентів через використання різноманітних форм і методів навчання;
– організація і забезпечення якісної підготовки студентів в умовах дистанційного та очного навчання, що відповідає сучасним реаліям;
– робота з обдарованими студентами, розвиток їх інтелекту та зацікавленості;
– розв’язання проблеми адаптації студентів нового набору відповідно до можливостей та індивідуальних здібностей кожного студента;
– індивідуалізація навчальної діяльності з врахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів;
– підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.

Викладачі циклової комісії намагаються відходити від авторитарно-репродук-
тивного навчання, моделюючи таку систему, яка б формувала у студентів ініціативність, інноваційність, мобільність, гнучкість, динамізм, конструктивність, комунікативність. З метою розв’язання цих завдань викладачі впроваджують активні та інтерактивні методи, новітні технології навчання, які базуються на компетентісному підході. Кожен викладач комісії вважає, що доцільно використовувати таку організацію навчальної діяльності, внаслідок якої здійснюється взаємодія викладача та студента.

Викладачі впроваджують у освітній процес:
– он-лайн лекції, навчальні конференції, семінарські заняття, лабораторно-практичні заняття, ділові ігри, диспути, творчі зустрічі;
– інтерактивні методи: метод взаємного контролю, робота в малих групах, метод проектів;
– мультимедійні засоби навчання: відеофільми, презентації, електронні підручники, он-лайн тести тощо.
Для опанування сучасними технологіями освіти викладачі комісії значну увагу приділяють власному вдосконаленню, формуванню насамперед у собі нових компетенцій педагогічної майстерності, тому систематично працюють з фаховою та педагогічною літературою, обмінюються досвідом під час засідань циклової комісії та беруть активну участь у засіданнях обласних методичних об’єднань.

Велику увагу циклова комісія приділяє вивченню й узагальненню прогресивного педагогічного досвіду шляхом створення викладачами методичних розробок з власного досвіду, зошитів самопідготовки студентів до занять, індивідуальних посібників з дисциплін.

Щорічно в коледжі проводиться Тиждень природничо-математичних дисциплін, метою якого є формування пізнавального інтересу студентів; розкриття краси математичних, фізичних та хімічних понять; поглиблення здобутих на уроках знань, їх використання на практиці; ознайомлення студентів із життям відомих вчених.

Досвід, майстерність і небайдужість – ось ті риси, які притаманні команді циклової комісії природничо-математичних дисциплін.

До складу комісії входять:
Стерлікова Тетяна Олександрівна – голова циклової комісії, викладач хімії і ботаніки, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Киюк Галина Степанівна – викладач математики і вищої математики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Полішенко Олеся Володимирівна – викладач біології і ґрунтознавства, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Савчук Євген Валерійович – викладач фізичної культури, спеціаліст І кваліфікаційної категорії.